Πολιτική Εταιρικής Ηθικής

Η Eurogat παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της. Για το λόγο αυτό έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη επωφελών και βιώσιμων εμπορικών σχέσεων, που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, με όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Αυτή η πολιτική εταιρικής ηθικής παρέχει το πλαίσιο και αποτελεί τη δέσμευση της εταιρείας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών σε όλον τον οργανισμό. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να δρα με υπευθυνότητα και να επιδεικνύει την υψηλότερη δυνατή περιβαλλοντική, ηθική και κοινωνική διαχείριση όσον αφορά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Με βάση τα παραπάνω η Eurogat υποχρεούται να διενεργεί όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να καθιερώσει τα παρακάτω κριτήρια ως ελάχιστα για την επιλογή των συνεργατών της (εργαζομένων, προμηθευτών και πελατών), προκειμένου να διέπεται από ακεραιότητα και εντιμότητα.

01

Βασικές αξίες ακεραιότητας επιχείρησης

Η Eurogat υιοθετεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και ευθύνες. Για το λόγο αυτό η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, πελατών, προμηθευτών, ανταγωνιστών στα παρακάτω σημεία:

• Τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των πελατών χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους.
• Η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρίας είναι απαράβατη υποχρέωση όλων των υπαλλήλων.
• Καταγγέλλονται τα αντικρουόμενα συμφέροντα.
• Δεν επιτρέπεται η δωροδοκία και η διαφθορά.
• Δεν επιτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
• Οι σχέσεις με τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες και οι πρακτικές πληρωμής είναι δίκαιες και ισότιμες, ενώ δεν επιτρέπονται τα δώρα και οι διευκολύνσεις πληρωμών.
• Δεν επιτρέπονται οι δωρεές σε πολιτικές οργανώσεις.

Αντικρουόμενα συμφέροντα

Οποιοσδήποτε υπάλληλος που υποπτεύεται ή γνωρίζει ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφέροντος σχετική με θέματα της επιχείρησης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον προϊστάμενό του, οποίος θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

Δωροδοκία

Η δωροδοκία στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα και αποτελεί μια μορφή διαφθοράς που μπορεί να οριστεί ως μια οποιαδήποτε προσφορά ή αποδοχή δώρου, δανείου, χρηματικού ποσού, βραβείου ή οποιουδήποτε άλλου προνομίου από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο της Eurogat ως κίνητρο για να κάνει κάτι ανέντιμο ή παράνομο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της επιχείρησης. Μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφθοράς. Οι υπάλληλοι που δεν αναφέρουν ενέργειες δωροδοκίας και άλλες μορφές διαφθοράς, ενώ τις γνωρίζουν, διαπράττουν σοβαρό παράπτωμα, που θεωρείται συνέργεια. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα από την επιχείρηση και εφαρμόζονται οι συνέπειες του νόμου.

02

Ανθρώπινα δικαιώματα και πρότυπα εργασίας

Η Eurogat διασφαλίζει ότι:

• Η εργασία επιλέγεται ελεύθερα.
• Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές.
• Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι σεβαστή.
• Η παιδική εργασία απαγορεύεται.
• Οι μισθοί δεν είναι χαμηλότεροι από τον ελάχιστο μισθό της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης.
• Το ωράριο εργασίας δεν ξεπερνά τα όρια που ορίζονται από το νόμο.
• Δεν ασκείται καμία διάκριση με βάση τα κριτήρια όπως η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η ηλικία, η σωματική ικανότητα, η εθνική καταγωγή ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός.
• Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση.

03

Περιβάλλον

Η Eurogat έχει συνείδηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ή να μετριάσει τις συνέπειες αυτές, όπου είναι δυνατό, με τη χρήση ευνοϊκών προς το περιβάλλον υλικών και πρακτικών. Για το λόγο αυτό η Eurogat συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών και απορριμμάτων. Επίσης, όλοι οι προμηθευτές της επιχείρησης λειτουργούν σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντολογικούς νόμους και κανονισμούς στην χώρα στην οποία τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατασκευάζονται ή παρέχονται.

04

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησής μας και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος φέρει την τελική ευθύνη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και για το ρόλο αυτό υποστηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Διευθυντές όλων των τμημάτων, οι οποίοι δεσμεύονται να ερευνούν και να αναπτύσσουν πρακτικές που είναι βιώσιμες με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

05

Προμηθευτές

Η Eurogat παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται σε συμμόρφωση με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις έχοντας σα στόχο όχι μόνο τη σχέση τιμής απόδοσης, αλλά και τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτά. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση διασφαλίζει τη γνωστοποίηση της πολιτικής της σε όλους τους προμηθευτές, προκειμένου να οργανώνει την επικοινωνία, την κατανόηση και την αποδοχή της πολιτικής αυτής ως αναπόσπαστο τμήμα της συνεργασίας. Τέλος, η Eurogat υποστηρίζει και ενθαρρύνει οποιαδήποτε βιώσιμη στρατηγική των προμηθευτών της με την αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών σχέσεων συνεργασίας και με την προώθηση ηθικών πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών.

06

Πωλήσεις και marketing

Η Eurogat δεσμεύεται να χρησιμοποιεί υπεύθυνες πρακτικές πωλήσεων και marketing, που έντιμα και δίκαια αντιπροσωπεύουν τις ικανότητες της να αναλάβει τις υπηρεσίες που παρέχει προς όφελος της επιχείρησης και των πελατών της λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές πτυχές.