Πολιτική ποιότητας

Η Eurogat Α.Ε. συνειδητοποιημένη στην πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς, θεωρεί ξεκάθαρο ότι καμία επιχείρηση ή οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού, χωρίς να έχει σαν κεντρικό στόχο την ποιότητα και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατά συνέπεια, η ποιότητα ανάγεται σε υπέρτατο στόχο της επιχείρησης μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα
Σύστημα Διαδικασιών (ΣΔ) καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων/Προϊόντων (ΣΔΑΤ) που δημιουργούν προϋποθέσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω:

  • βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών
  • αύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησης και
  • βελτίωσης της ικανοποίησης των εργαζομένων
 

Για την επίτευξη των ανωτέρων, το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαδικασιών (ΣΔ) και το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων/Προϊόντων (ΣΔΑΤ) περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες παροχής προϊόντων (μηχανών και ανταλλακτικών) καθώς και παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης (με την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων της επιχείρησης). Σε αυτό το πλαίσιο έχουν καθοριστεί για όλες τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ορατά και αξιολογήσιμα από τους πελάτες, ενταγμένα σε καθορισμένες διαδικασίες, ελέγξιμα και αξιολογήσιμα από την επιχείρηση. Επίσης έχουν τεθεί οι προδιαγραφές των τελικών προϊόντων / μηχανών κατά το service αλλά και για την αποδέσμευση αυτών.


Η διοίκηση της Eurogat A.E. δεσμεύεται για την απρόσκοπτη υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαδικασιών (ΣΔ) και του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων/Προϊόντων (ΣΔΑΤ) καθώς και για την τήρηση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών κανόνων λειτουργίας (όπως νομοθεσία) της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, θεωρώντας το ανθρώπινο δυναμικό ως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιχείρησης,
δέσμευση της διοίκησης αποτελεί επίσης η τακτική εκπαίδευση και η διαρκής καθοδήγηση όλων των εργαζομένων η εργασία των οποίων επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η μέριμνα για την αξιοκρατική εξέλιξη τους εντός της επιχείρησης. Τέλος, αναγνωρίζοντας όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες της ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου δυναμικού της, η διοίκηση της Eurogat A.E. μεριμνά για την ανάπτυξη σχέσεων μακρόχρονης και αμοιβαία επικερδούς συνεργασίας.